تو واسم تو اوج ناامیدی امیدی               تو شبای تار من پرتویی از خورشیدی

تو واژه ی عشق رو به من اموختی         مثه شمعی پای من سوختی

من چقد دیر تو رو شناختم                   تو این ترم تمام دانشکده رو گشتم و تو رو نیافتم

تو به من اموختی درس وفارو                تو توی حرفات فریاد میزدی خدا رو

منبع : Forcedsilenceتشکر از استاد عزیزم سرکار خانم مسجدی زاده
برچسب ها :